Xingxuan Wu

China
Email: xingxuan.wu@leibniz-fli.de

UFMylation modulates neurogenesis

Leibniz Institute on Aging - Fritz Lipmann Institute (FLI): Wang Research Group

First Supervisor:

Zhao-Qi Wang (Leibniz Institute on Aging - Fritz Lipmann Institute (FLI))

Co – Supervisor(s):

Helmut Pospiech (Leibniz Institute on Aging - Fritz Lipmann Institute (FLI))