Xingxuan Wu

China
Email: xingxuan.wu@leibniz-fli.de

Regulation of replication stress by DNA damage response modulators

Leibniz Institute on Aging - Fritz Lipmann Institute (FLI): Wang Research Group

First Supervisor:

Zhao-Qi Wang (Leibniz Institute on Aging - Fritz Lipmann Institute (FLI))

Co – Supervisor(s):

Helmut Pospiech (Leibniz Institute on Aging - Fritz Lipmann Institute (FLI))

Publications 2022:

  • ASPM promotes ATR-CHK1 activation and stabilizes stalled replication forks in response to replication stress.
    Wu* X, Xu* S, Wang P, Wang ZQ, Chen H, Xu X, Peng B
    Proc Natl Acad Sci U S A 2022, 119(40), e2203783119 * equal contribution